{{title}}

{{message}}

عضویت
مجمعی ها
با توجه به لزوم حرکت پرشتاب به سمت یک تمدن ایرانی اسلامی و نقش تعیین کننده زبان در قوت و قوام یک تمدن ،حفظ زبان فارسی به عنوان میراث و گنجینه ای ارزشمند از پیشینیان امری واجب و ضروریست.لذا از کلیه اعضا انتظار می رود که در جهت حفظ این میراث کوشا بوده و ازدرج پیام های مغایر با زبان فارسی خودداری کنند.